เรามุ่งมั่นในการให้ความรู้และการบริการด้านสุขภาพ โดยบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้คุณภาพชีวิตของประชากรดีขึ้น