docs 

เราเริ่มต้นจากรังสีแพทย์กลุ่มเล็กๆ ที่ให้บริการด้านรังสีแก่คนไข้มาอย่างยาวนาน ได้พบปัญหาและอุปสรรคมากมายในการทำงานและดูแลคนไข้ ตั้งแต่ปัญหาเล็กๆ ไปจนถึงปัญหาระดับประเทศ ซึ่งปัญหาที่สำคัญที่สุด ก็ยังคงเป็นการให้บริการที่ไม่เพียงพอกับคนไข้ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจทางรังสี เช่นการตรวจอัลตร้าซาวด์และการตรวจแมมโมแกรม รวมไปถึงการให้บริการด้านสุขภาพอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจรักษาโรคหรือตรวจสุขภาพร่างกาย ทั้งในสถานบริการและนอกสถานบริการทางสาธารณสุข ส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศโดยรวม โดยที่การแก้ปัญหาในภาพรวามก็ยังคนติดอยู่ในกรอบวิธีคิดแบบเดิมๆ ส่งผลให้ปัญหานี้ก็ยังคงมีอยู่ต่อไป และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่ใช่จุดศูนย์กลางของความเจริญ

patients

เพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้ การแก้ไขเฉพาะบุคคลหรือแค่ในองค์กรคงไม่เพียงพอ สิ่งที่ควรทำคือแก้ไขในระบบโครงสร้างถึงระดับประเทศ เราเองมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้คุณภาพชีวิตของประชากรเพิ่มขึ้น โดยจะเริ่มทำจากจุดเล็กๆไปเรื่อยๆก่อน เราได้รวบรวมบุคลากรที่มีปณิธานเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล เทคนิเชี่ยน นักสาธารณสุข รวมถึงบุคลากรทางด้านอื่นๆ เพื่อที่จะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยกันให้เป้าหมายของเราสำเร็จลุล่วงไปได้

เราได้ก่อตั้งบริษัท BRXG ขึ้นมาในปีพ.ศ.2559 เพื่อที่จะได้เป็นหลักสำคัญในการจัดการการพัฒนาด้านสุขภาพของประชากรอย่างเป็นระบบ รวมถึงเป็นศูนย์กลางสำหรับการรวบรวมบุคลากรในการทำงานด้านต่างๆ โดยได้แบ่งออกเป็นบริษัทย่อย 4 บริษัท เพื่อจะเป็นกลไกสำคัญในการทำงานนี้ ได้แก่

beewa

BEEWA HEALTHCARE CO.,LTD.

  1. บริษัทบีว่าเฮลท์แคร์ ช่่วยในการออกสำรวจประชากร และให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและการตรวจทางด้านรังสีต่างๆ รวมถึงคอยติดต่อประสานงานกับคนไข้และประสานงานระหว่างบริษัทย่อยต่างๆ

 arares

ARARES CO.,LTD.

2. บริษัทอะราเรส บริหารจัดการเรื่องการอ่านผลการตรวจทางรังสีและรังสีแพทย์

 xomu

XOMUIMAGING CO.,LTD.

3. บริษัทโซมู่อิเมจจิ้ง เป็นผู้จัดหาเครื่องมือทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ต่างๆทางด้านการแพทย์ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางด้านรังสีการแพทย์ เช่น อัลตร้าโซโนกราฟเฟอร์ และ นักรังสีเทคนิค

 gqom

GQOM HEALTHINNOVATION CO.,LTD.

4. บริษัทจีค่อมเฮลท์อินโนเวชั่น สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการทำงานและบริหารงานทั้งหมดของบริษัท รวมถึงผลิตซอฟท์แวร์ในการให้บริการทางด้านการแพทย์อื่นๆอีกด้วย